واژه نامه موسیقی

     A

   سرعت گرفتن / تعجیل گرفتن در موومان / تند شونده__________________accelerando

 تکیه روی برخی اصوات ، ضربات و آکورد ها _______________________accent

 آهسته تر از آندانته و سریع تر از لارگو/ سنگین / آرام_______________________adagio

قسمتی که می بایست توسط دو ساز اجرا شود _____________________(a delux(a2

اجرا ی آزاد و در اختیار نوازنده________________(.ad libitum (ad lib

 راحت / نرم/ با احساس ملایم______________________affettouso

  متحرک / با هیجان / آشفته / عصبی________________________agitato

تا آخر_________________________al fine

 به طرز/ به شیوه___________________________alla

به شیوه دو ضربی در هر میزان اجرا شود (میزان 2 بر2)_____________________alla breve

حرکت تمپو کشیده تر و با صدای بلند تر اجرا کردن_______________(allargando (allarg

سرعتی سریعتر از مدراتو و کند تر از آلگرو/ زنده و سرخوش_______________________allegretto

تند / شاد / با نشاط / زنده__________________________allegro

عاشق / ملایم / شیرین________________________amoroso

سرعتی که از آراجیو تندتر و از آلگرو کندتر باشد / معتدل / ملایم / روان________________________andante

کمی سریعتر از آندانته_______________________andantino

با جوش و خروش / با روح / با هیجان________________________animato

شبیه به :ad lib / اجرای قطعه به اختیار نوازنده______________________ad piacere

پر هیجان / پر شور/ پر احساس____________________appassionato

زینتی است که قبل از نت اصلی قرار می گیرد و ضرب قوی یا قسمت قوی ضرب را اشغال می کند و کشش آن ثابت است _______appoggiatura

                                       اجرای پشت سر هم نتهای یک آکورد از بم تا زیر یا بالعکس ________________________arpeggio

زیاد / خیلی سریع__________________________assai

با سرعت اصلی قطعه/ بازگشت به تمپوی نخستین________________________a tempo

شروع کردن / شروع موومان بعدی بدون مکث و وقفه________________________attacca

B

علامتی است که اگر در زیر نتی قرار بگیرد اجرای آنرا در یک اوکتاو پایین تر ضروری میکند.________________(bassa (8va bass

خوب / راحت / خوش___________________________ben

اجرای دوباره یک پاساژ / دو مرتبه / دوباره____________________________bis

استادی در نوازندگی / تکنیک عالی_________________________bravura

درخشان / شاد / زنده_________________________brillante

شادی / چابکی / تندی / فرزی ____________________________brio

C

وصل دو آکورد پایان دهنده در یک جمله موسیقی یا در بخشی از جمله با وزنی معین / یک نوع پاساژ تزئینی / تریل______________cadenza

 آهسته و ضعیف تر شدن یک صدا در طول اجرای یک قطعه __________________________calando

آواز گونه / شبه آواز / با ذوق و میل آواز خواندن_________________________cantabile

قطعه با نشاط و آزاد / قطعه همراه با شوخی و بوالهوسانه_______________________capriccioso

حرکت نیم پرده ای / فاصله نیم پرده ای بین دو نت هم نام________________________choromatic

یک پاساژ و یا یک قسمت ختم کننده در قطعه_____________________________coda

همراه / با ___________________________con,col

با هیجان / با جوش و خروش / با روح________________________con anima

با حرارت / آتشین / با سرعت__________________________con brio

با احساس / با حالت___________________con espressione

با شدت و آتشین_________________________con fuoco

با جنب و جوش / با تحرک__________________________con moto

با روح / با حنب و جوش و شدت / به روانی_________________________con spirito

افزایش تدریجی شدت صدا___________________(.crescendo (cresc

D

 از____________________________da , dal

  از ابتدای قطعه____________________________da capo

از ابتدا تا کلمه Fine دوباره نواخته شود__________________________D.C.al fine

از علامت______________________(dal segno(D.S

از علامت  تا کلمه  Fine لی_________________________D.S.al fine

کاهش تدریجی شدت صوت _______________(.decrescendo (decresc

صدا را به تدریج نرم تر و ضعیف تر کردن____________________(.diminuendo(dim

تقسیم شده / هر قسمت توسط یک ساز جداگانه نواخته میشود__________________________(.divisi(dv

شیرین / ملایم / نغمه وار ______________________________dolce

در نهایت ملایمت / در نهایت نرمی و شیرینی__________________________dolcissimo

درد / ملال / غم و اندوه / دلتنگی______________________________dolore

با ناراحتی / دردناک____________________________doloroso

درجه بندی قدرت و شدت اصوات ___________________________dynamics

E

و / حرف ربط__________________________________E

ظریف / زیبا / قشنگ____________________________elegante

با انرژی / پر توان____________________________energico

نتهایی که هم صدا می باشند ولی نامشان متفاوت است_________________________enharmonic

بلیغ / رسا / اجرایی در کمال وضوح__________________________espressivo

F

نگه داشتن بیش از حد صدا / توقف________________________() fermata

بخش پایانی یک قطعه / نتیجه و پایان قطعه_______________________________finale

پایان / آخر________________________________fine

با قوت / به شدت / صدای قوی______________________________(forte(f

ابتدا صدا قوی و بلافاصله اجرای ضعیف_______________________(forte – piano(fp

 صدا خیلی یلند / اجرای خیلی قوی_________________________(fortissimo(ff

قدرت / نیرو / قوت / با تمام توانایی_______________________________forza

با شدت و قدرت بیان کردن / تشدید و تایید کردن__________________________(forzando(fz

آتش / حدت / تند و تیزی_______________________________fuoco

خشمناک / خشمگین و شدید______________________________furioso

G

شوخ / بذله گو / شاد / خوشحال_____________________________giocoso

مهربان / خوش قلب / دوستانه_____________________________giojoso

مشخص / دقیق / صریح / درست / بجا / مناسب______________________________giusto

سر دادن / لیز دادن صدا / لیز دادن انگشت روی پرده های ساز___________________________glissando

پیشای کوتاه / نت کوچکی که خط موربی پرچم آنرا قطع کرده است و قبل از نت اصلی قرار می گیرد / یک نوع زینت_____________grace note

با عظمت / با هیبت / عظیم___________________________grandioso

خیلی سنگین و جدی_______________________________grave

ظریف / با نمک / قشنگ / با ملاحت_____________________________grazioso

گروه نتهای چهارتایی که در بالا و پایین نت اصلی قرار می گیرند و با سرعت اجرا می گردند و باعث تزئین نت اصلی می شوند._()gruppetto

I

تندی / شدت / شدید / با حرارت____________________________impetuoso

بداهه نوازی / بداهه پردازی / فانتزی آزاد_________________________improvisation

K

تونیک / درجه اول گام دیاتونیک_____________________________key note

علامات ترکیبی / علامات زیر و بمی که در اول قطعه و بعد از کلید نوشته می شود.________________________key signature

یکی از سازهای یونان باستان که مهمترین ساز آنها به شمار می رفته است._________________kithara

ساز کلاویه دار/ شستی دار/ مثل پیانو______________________________klavier

یکی از سازهای زهی مضرابی ژاپن که به خانواده (zither) تعلق دارد.________________________________koto

L

در حال اشک ریختن / با اندوه / با غم و دلتنگی__________________________lagrimando

شکایت آمیز / توام با التماس /  نالان / مویان___________________________lamentoso

به تدریج آهسته شدن و فراخ شدن_____________________________largando

آهسته ولی نه به آهستگی لارگو_____________________________larghetto

بسیار کند / بسیار آهسته / سنگین / کشیده________________________________largo

خطوط کوچکی که برای نشان دادن نتهای بالا و پایین خطوط حامل رسم میشوند__________________________ledger lines

متصل / متحد / پیوسته / روان_______________________________legato

 سبک / چابک / نرم / ظریف______________________________leggiero

کند / آهسته / با سرعت کند________________________________lento

با همان سرعت قبلی_______________________lُ istesso tempo

عیناً همانطور که نوشته شده اجرا کنید / عموماً پاساژهایی که با علامت (8va) نشان داده شده اند_____________________loco

لالائی خواندن / آوازهایی که هنگام خواباندن بچه ها می خوانند_______________________________lullaby

M

اما / ولی / لیکن________________________________ma

ولی نه زیاد / اما نه خیلی زیاد_______________________ma non troppo

آهسته و ضعیف تر شونده / ضعیف کردن / سست کردن____________________(.mancando (manc

مجلل / با شکوه___________________________maestoso

گام ماژور / بزرگ / زیادتر / بزرگ تر___________________________maggiore

ظاهر / هویدا / نمودار/ نشان دار / معین___________________________marcato

مارش / رژه نظامی همراه با آهنگ های چهار ضربی ____________________________marcia

جنگی / پرخاشجو / جنگ جویانه__________________________marziale

کمتر / پست تر / نه زیاد به آن اندازه / نه آنقدر___________________________meno

کمتر جاندار / کمتر با جوش و خروش / ساکن تر / آرامتر ___________________meno animato

نه خیلی قوی / کمتر قوی______________________meno forte

کمتر سنگین / نه آنقدر سنگین_______________________meno lento

کمتر تند / نه آنقدر سریع / نه به آن اندازه تند_____________________meno mosso

کمتر ضعیف / کمتر سست______________________meno piano

کمتر زنده / کمتر جاندار_______________________meno vivo

نصفه / نیمه / نصف حرکتی یا صدایی یا کسرت و ضعفی_________________________mezzo

صدای نیمه قوی_________________(mezzo forte(mf

صدای نیمه ضعیف________________(mezzo piano(mp

گام مینور / گام کوچک_________________________minore

اسرار آمیز / مرموز / تیره / عبوس / گرفته______________________misterioso

متحرک / قابل تغییر / جا به جا شدنی_________________________mobile

معتدل / ملایم / میانه______________________moderato

زیاد / خیلی_________________________molto

خیلی آهسته / خیلی کند_________________molto adagio

خیلی تند / خیلی سریع__________________molto allegro

خیلی گویا / خیلی پر معنی و رسا_______________molto esperssivo

خیلی کند___________________molto lento

بسیار کمتر / بسیار پست تر / بسیار فروتر__________________molto meno

خیلی جاندار/ خیلی با جوش و خروش_________________molto mosso

حرکت سریع رفت و برگشت از یک نت به نت بالاترو پایین تر / شکسته / گزش / یک نت زینتی____________________mordent

در حال مردن / رو به زوال / بتدریج ضعیف کردن / کم کم خاموش شدن صدا___________________morendo

جاندار / با جوش و خروش / با حرکت_____________________mosso

پر جنب و جوش / متحرک_____________________moto

موومان / حرکت / بخشی از یک قطعه موسیقی که سرعت و حرکت خاصی دارد_________________movimento

N

نکتورن / موسیقی شبانه / قطعه ای کاملا رمانتیک در بیان حالت مالیخولیایی شبانه___________________notturno

نه / خیر_____________________non

نه زیاد / نه بسیار / نه بیش از لزوم________________non tanto

نه زیاد تند / نه زیاد سریع / نه زیاد چالاک_____________non tanto mosso

نه بسیار / نه زیاد___________________non troppo

نوشتن قطعات موسیقی با الفبای ویژه به نام نت_____________________notation

O

حتمی / لازم / غیر قابل احتراز / یک صدای اصلی که نمیتوان از آن چشم پوشید____________________obbligato

اکتاو / هنگام / نت یا درجه هشتم گام دیاتونیک_____________________octave

شماره اثر / اپوس / شماره ردیف آثار هر مصنف به ترتیب تاریخ تصنیف_______________________opus

یا اینکه / یا بهتر______________________ossia

نواختن در یک اکتاو بالاتر_________________(ottava (8va

P

به هیجان / به شور___________________passionato

رقت انگیز / احساساتی / موثر مهیج______________________patetico

سکوت / مکث / به آن fermata یا hold هم گفته می شود________________________() pause

در حال ناپدید شدن / به تدریج صدا را خاموش کردن_____________________perdendosi

صدا را به اندازه دو برابر ضعیف کردن / خیلی ملایم / خیلی ضعیف / خیلی نرم __________________(pianissimo (pp

خیلی خیلی آهسته و یواش_______________(pianississimo (ppp

پیانو / ضعیف / ملایم / نرم / صدای ضعیف و ملایم________________________(piano (p

مقطع و جدا جدا با ضربه های کوچک / نیش زدن / گزیدن_____________________picchiettato

بیشتر / باز هم زیادتر / هنوز بیشتر___________________________piu

سریع تر / از آلگرو تندتر_____________________piu allegro

تندتر / سریعتر_____________________piu mosso

تو دماغی / زخمه زدن با انگشت بر سیم بدون دخالت آرشه ________________(pizzicato (PIZZ

کم________________________poco

کم کم / رفته رفته / بتدریج__________________poco a poco

کمی بیشتر / اندکی زیادتر _____________________poco piu

با ابهت و جلال / مجلل / با شکوه_____________________pomposo

حرکت در سازهای زهی / زدن ضربه ، زخمه و یا کشیدن آرشه نزدیک خرک_____________________ponticello

آواز یا صداها و نت ها را پیوسته و بدون گسستگی اجرا کردن____________________portamento

خیلی تند / خیلی سریع / خیلی زنده / تا حد امکان میزان سرعت را تند کنید____________________prestissimo

پر حرارت / پر شور / سریع / خیلی تند / سریع تر از الگرو________________________presto

اولین / نخستین / اولی__________________(primo (1MO

Q

بکار / نت با صدای طبیعی خودش______________________() quadro

کوارتت / مجموعه ای مرکب از چهار بخش سازی یا آوازی و همچنین قطعه ای که برای این مجموعه نوشته شود____________________quartetto

تقریبا / مثل / مانند / کم و بیش نزدیک_______________________quasi

تقریبا  قوی / تقریبا نیرومند__________________quasi forte

خیلی نرم / خیلی ملایم _________________quasi niente

به سبک یک قطعه سونات / به شیوه سونات_________________quasi sonata

کوئینتت / پنج تایی / دسته ارکستر مجلسی مرکب از پنج ساز____________________quintetto

R

سرور آور / مفرح___________________rallegrato

ضمن کند کردن / به تدریج از سرعت کاستن / ضمن آرامش____________(rallentando (RALL

تند / سریع / فرز______________________rapido

اجرای قطعه جلوی مردم توسط تکنواز یا تکسرا به گونه ای که قطعه از قبل حفظ شده باشد_______________recital

از بر خوانی یک قطعه / دکلمه کردن______________(.recitativo (recit

فهرست / جدول / مجموعه قطعاتی که تکنواز یا خواننده برای رسیتال آماده می کند(کلمه فرانسوی است)___________________repertoire

تکرار / شروع دوباره / از سرگیری_____________________replica

سرود عزا / توجه___________________requiem

قوی تر شدن / کرشندوی قوی / ضمن زیاد کردن قدرت_____________(.rinforzando (rfz

با عزم / با تصمیم /  نیرومند_____________________risoluto

بلافاصله کند کردن / سست کردن________________(ritenuto (riten

به تدریج کند کردن / تاخیر کردن / به تعویق انداختن__________(.ritardando (rit. , ritard

رقص کوبایی / با ریشه ای از رقصهای عاشقانه سیاها_______________________rumba

پر هیاهو / پر صدا / پر زمزمه____________________rumoroso

عجله و شتاب روی برخی از نتها و تاخیر و سستی روی برخی دیگر جهت اجرایی شیوا / تمپوی آزاد بدون قید شدید به رعایت ضرب ها_____rubato

S

رقصی است سه ضربی ، آرام و دارای حالتی با وقار متعلق به قرن هفدهم و هجدهم اروپا________________saraband

همراه با شوخی و طنز / با ملاحت_________(.scherzando (scherz

 دنباله / ادامه ________________(.segue (seg

علامت  در رجعت های طولانی_____________________segno

ساده / آسان / طبیعی / عادی___________________semplice

بدون تغیر در نووانس و تمپو / همیشه / دائما / پی گیر / مداوم____________________sempre

تکرار ردیف منظم نت ها در فواصل دیگر (کلمه فرانسوی است)_________________sequence

موسیقی سازی یا آوازی شب که عاشق با گیتار زیر پنجره خانه معشوق اجرا می کرده است_________________serenad

به شدت قوی تر کردن____________(.sforzando (sfz

شباهت / همانندی / تساوی__________________simile

به تدریج بسوی محو شدن / خاموش کردن صدا________(.smorzando (smorz

نت خوانی کردن / یک متن موسیقی را با صدای بلند خواندن________________solfeggiaro

تک خوانی / تک ساز / تک صدایی / تک نوازی / تک خوانی_____________________solo

قطعه ای که برای ساز و بدون آواز تصنیف شود___________________sonata

صداداری / پر آهنگی__________________sonorita

صدا خفه کن___________________sordino

کشیده و ممتد / پیوسته / محکم / استوار / یکنواخت_________________sostenuto

با نصف صدا / نصف حجم صدا_______________sotto voce

روح / روان / جواهر / جنب و جوش / شدت__________________spirito

نتهای جدا جدا / سوا / نا پیوسته / خشک و مقطع_______________staccato

به تدریج به سرعت افزودن / تند کردن موومان / شتاب در ریتم_______(.stringendo (string

ناگهان / ناگهانی / ناگاه / فوری_________________subito

T

فرمان سکوت برای یک صدا در اجرای یک قطعه چند صدایی / خاموش ماندن و سکوت کردن____________tacet

ضرب / حرکت / سرعت اجرای یک قطعه________________tempo

نگاه داشته شده / ممتد / خط افقی کوچکی که بر بالای برخی نت ها قرار می گیرد و معنی آن ادامه و تقویت آن صداست________(tenuto (ten

ترسو / مردد / دودل / نا مطمئن_______________timoroso

موسیقی سنتی یا موسیقی بومی و فرهنگی یک کشور__________traditional music

بی تشویش / آرام / ساکن / بی حرکت / ساکت________________tranquillo

لرزیدن یا لرزاندن و لغزش دادن / تکرار یک نت و یا یک آکورد با سرعت هرچه تمام تر____________tremolo

اجرای سریع و متناوب بین تن اصلی و نت بالایی آن____________________trill

قطعه ی موسیقی سازی یا آوازی که برای سه صدا ی اجباری یا سه بخش هارمونیک و طبعاً برای سه اجرا کننده تصنیف شده باشد.__________trio

سه تایی / سه بر دو / ارزش سه نت برابر دو نت ____________(triplet (triole

زیاد / بسیار / بیش از حد لزوم / زیادی__________________troppo

نگاه کنید به  gruppetto لغت____________________() turn

همه / تمام گروه / تمام ارکستر / تمام نوازندگان با هم ___________________tutti

U

یک صدا / همصدا / همصدایی____________(.unison (un

V

با نشاط / تند و تیز/ زنده / جاندار / سرزنده / چالاک ________________vivace

چست و چالاک / پر حرارت / تند و سریع زنده__________________vivo

بلافاصله ورق بزنید / ورق زدن بدون وقفه و درنگ _________(volti subito (v.s